ข้อมูลการทำโฮมสเตย์

by CECD chonburi
0 comment 4px read

ข้อมูลรายละเอียด

ปรับปรุงการกำหนดประเภทของโรงแรม
30 ส.ค. 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม ออก “กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กฎกระทรวงนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 มีสาระสำคัญ 3 ประการ คือ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของสถานที่พักอื่นที่ไม่เป็นโรงแรม ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแยกประเภท โรงแรมประเภท 1 และโรงแรมประเภท 2 และ เพิ่มข้อกำหนดสำหรับอาคารที่มีรูปแบบพิเศษต่างๆ และที่ให้บริการแบบห้องพักรวม เพื่อให้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้

ตามข้อกำหนดเดิมนั้น ให้สถานที่พักที่มีห้องพักเพียงไม่เกิน 4 ห้อง และมีจำนวนผู้พักไม่เกิน 20 คน ไม่ถือเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม (มาตรา 4 (3)) แต่โดยที่ปัจจุบันมีอาคารที่ให้บริการที่พักในชุมชนที่มีจำนวนห้องพักเกิน 4 ห้อง ซึ่งหลายแห่งเป็นอาคารที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ทรงคุณค่าเฉพาะในแต่ละท้องถิ่นอันควรอนุรักษ์ไว้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน หากจะต้องขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อให้นำมาขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ก็อาจทำให้อาคารสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์นั้น จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เป็น มีห้องพักไม่เกิน 8 ห้อง และรองรับผู้พักรวมกันไม่เกิน 30 คน

นอกจากนั้นยังกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้สถานที่เพื่อให้บริการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดังกล่าว ให้แจ้งให้นายทะเบียนโรงแรมทราบ และนายทะเบียนจะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ หากเห็นว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ก็จะออกหนังสือรับแจ้งให้ และหากเมื่อใดไม่ประสงค์จะใช้สถานที่นั้นเพื่อให้บริการต่อไป ก็ให้แจ้งนายทะเบียนทราบ

“โรงแรมประเภท 1” เดิมกำหนดเป็น โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก และ “โรงแรมประเภท 2” เป็นโรงแรมที่ให้บริการทั้งห้องพักและห้องอาหาร ในกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) ปรับปรุงให้ โรงแรมประเภท 1 จะต้องมีห้องพักไม่เกิน 50 ห้องด้วย (เดิมมีการกำหนดจำนวน 50 ห้องไว้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับโรงแรมประเภท 1 แต่มีปัญหาทำให้ โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพักจะมีเกิน 50 ห้องไม่ได้) ทำให้โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก แม้หากมีเกิน 50 ห้อง ก็สามารถทำได้ โดยจะถูกจัดเป็น โรงแรมประเภท 2

สำหรับอาคารที่่มีรูปแบบพิเศษต่างๆ นั้น ได้มี กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2566 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกมาใช้บังคับแล้ว (ดูข่าวที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งในกฎกระทรวงดังกล่าวมีการกำหนดอาคารลักษณะพิเศษต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นโรงแรมหรือเป็นห้องพักของโรงแรม ในกฎกระทรวงกำหนดประเภทฯ นี้จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้อาคารที่มีรูปแบบพิเศษเหล่านี้สามารถมาขอรับใบอนุญาตประเกอบธุรกิจโรงแรมได้ เช่น อาคารที่มีลักษณะเป็นแพ หรือคล้ายแพ (ดูรายละเอียดในข้อ 4/1) อาคารที่มีลักษณะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นหรือนำมาประกอบขึ้นโดยใช้ผ้าใบ เส้นใย หรือวัสดุแผ่นบาง หรือใช้ซากยานพาหนะมาปรับเปลี่ยน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นมีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปโดยแขวน เกาะเกี่ยว ยึดโยง ถ้ายแรงกระทำกับสภาพธรรมชาติ (ข้อ 4/2) นอกจากนี้ยังกำหนดข้อยกเว้นเรื่องช่องมองจากภายในสู่ภายนอกห้องพักสำหรับอาคารรูปแบบพิเศษบางประเภท (ข้อ 7/1)

เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับห้องพักรวม เช่น การจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วม การจัดให้มีเลขที่ประจำเตียง เป็นต้น

มีการยกเลิกข้อกำหนดสำหรับโรงแรมประเภท 1 และโรงแรมประเภท 2 และข้อกำหนดบางประการสำหรับโรงแรมประเภท 3 และโรงแรมประเภท 4 เช่น ขนาดของห้องพัก โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายควบคุมอาคาร สำหรับโรงแรมประเภท 3 และโรงแรมประเภท 4 เพิ่มข้อยกเว้นเพื่อให้โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง สามารถมีสถานบริการได้ หากโรงแรมนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ หรือเป็นสถานบริการตามมาตรา 3 (5) แห่ง พรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509

ดาวน์โหลด: กฎกระทรวงฯ (คลิก)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง: กฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของโรงแรม

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00